• معادل درجه های نظامی در انگلیسی

  DARIAII درجه نظامی - آموزش مجازی سرآمد|دبیرستان دولتی شهید فکوری منطقه 14 تهران

  معادل درجه های نظامی در انگلیسی

  لیست درجات نظامی از پایین ترین درجه تا بالاترین درجه به تفکیک در دو زبان فارسی و انگلیسی آورده شده است .

  درجه به فارسی

  درجه به انگلیسی

  سرباز صفر

  Recruit / Private E-1

  سرباز دوم

  Private E-2

  سرباز یکم

  Private First Class

  سرجوخه

  Specialist / Corporal

  گروهبانسوم

  Sergeant

  گروهباندوم

  Staff Sergeant

  گروهبانیکم

  Sergeant First Class

  استواردوم

  Master Sergeant / First Sergeant

  استواریکم

  Sergeant Major

  ستوانسوم

  Third Lieutenant

  ستواندوم

  Second Lieutenant

  ستوانیکم

  First Lieutenant

  سروان

  Captain

  سرگرد

  Major

  سرهنگ دوم

  Lieutenant Colonel

  سرهنگ

  Colonel

  سرتیپ دوم

  Second Brigadier General

  سرتیپ

  Brigadier General

  سرلشگر

  Major General

  سپهبد

  Lieutenant General

  ارتشبد

  Full General