امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

معادل درجه های نظامی در انگلیسی

لیست درجات نظامی از پایین ترین درجه تا بالاترین درجه به تفکیک در دو زبان فارسی و انگلیسی آورده شده است .

درجه به فارسی

درجه به انگلیسی

سرباز صفر

Recruit / Private E-1

سرباز دوم

Private E-2

سرباز یکم

Private First Class

سرجوخه

Specialist / Corporal

گروهبانسوم

Sergeant

گروهباندوم

Staff Sergeant

گروهبانیکم

Sergeant First Class

استواردوم

Master Sergeant / First Sergeant

استواریکم

Sergeant Major

ستوانسوم

Third Lieutenant

ستواندوم

Second Lieutenant

ستوانیکم

First Lieutenant

سروان

Captain

سرگرد

Major

سرهنگ دوم

Lieutenant Colonel

سرهنگ

Colonel

سرتیپ دوم

Second Brigadier General

سرتیپ

Brigadier General

سرلشگر

Major General

سپهبد

Lieutenant General

ارتشبد

Full General