⇓⇓⇓تلگرام⇓⇓⇓
عضویت در کانال تلگرامی آموزش مجازی سرآمد

⇓⇓⇓سروش⇓⇓⇓

عضویت در کانال تلگرامی آموزش مجازی سرآمد

فیزیک1 پایه دهم رياضي استاد ناصرزاده

  • تعداد دانش پژوهان این دوره : 22
  • استاد: گروه آموزش و تدوین آموزش مجازی سرآمد
  • سطح: متوسط
  • مدت زمان:

فهرست مندرجات

بازدید
سطح
arrow-right فیزیک1 پایه دهم رياضي استاد ناصرزاده فصل 1:فیزیک و اندازه گیری
arrow-right فیزیک1 پایه دهم رياضي استاد ناصرزاده فصل 2:ویژگی های فیزیکی مواد
arrow-right فیزیک1 پایه دهم رياضي استاد ناصرزاده فصل3:کار- انرژی و توان
arrow-right فیزیک1 پایه دهم رياضي استاد ناصرزاده فصل5: ترمودینامیک

توضیحات

وضعیت امتحان
بازدید
مدت زمان
سطح
arrow-right فیزیک1 پایه دهم رياضي استاد ناصرزاده فصل 1:فیزیک و اندازه گیری
arrow-right فیزیک1 پایه دهم رياضي استاد ناصرزاده فصل 2:ویژگی های فیزیکی مواد
arrow-right فیزیک1 پایه دهم رياضي استاد ناصرزاده فصل3:کار- انرژی و توان
arrow-right فیزیک1 پایه دهم رياضي استاد ناصرزاده فصل5: ترمودینامیک

جستو خبر ومقاله

person

جستجو دوره